Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ

Biyografi

1986 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında Teknik Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri ve Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi adlı çalışmasıyla Fırat Üniversitesinde tamamladı. Doktora eğitimini 1997 yılında YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi adlı çalışmasıyla Fırat Üniversitesinde tamamladı. Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi kurucu müdürlüğü görevini yerini getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmış ve Eğitim Fakültesinde dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-EĞİTİM BİLİMLERİ ABD
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Doktora

SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ-EĞİTİM BİLİMLERİ ABD
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Yüksek Lisans

EĞİTİM FAKÜLTESİ-EĞİTİM YÖNETİMİ EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Lisans

Akademik Unvanlar
2017
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri

Prof. Dr.

2011
Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim Bilimleri

Doç. Dr.

1997
Fırat Üniversitesi
Eğitim Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

1993
Fırat Üniversitesi
Eğitim Bilimleri

Öğr. Gör.

1991
Fırat Üniversitesi
Eğitim Bilimleri

Arş. Gör.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Yörük, S. (2000). Eğitimde Demokratik Liderlik (Elazığ İli Örneği).
 • Gökbaş, M. (2001). Eğitimde takım çalışması ve karara katılma.
 • Karaköse, T. (2002). Okul yöneticilerinin örgüt çalışanlarını motive etme becerisi.
 • Turhan, M. (2002). Eğitim örgütlerinde kıyaslama (benchmarking).
 • Aladağ, S. (2005). Eğitim örgütlerinde örgütsel küçülme (Elazığ ili örneği).
 • Taşcı, U. (2005). Örgütsel kültürün çalışanlar üzerindeki etkisi (Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü örneği).
 • Çiçek, B. (2008). Kadın öğretmenlerin yöneticilik rol algıları (Elazığ-Tunceli illeri örneği).
 • Düztaş, M. (2008). Kırsal ve kentsel alanlarda çalışan okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri.
 • Doğan, A. (2008). İlköğretim kurumlarında örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerine etkisi (Elazığ ili örneği).
 • Türkoğlu, M. (2008). Genel liselerde örgütsel kültürün iş doyumuna etkisi (Malatya ili örneği).
 • Yirci, R. (2009). Mentorluğun eğitimde kullanılması ve okul yöneticisi yetiştirmede yeni bir model önerisi.
 • Bozkurt, F. (2010). Yatılı ilköğretim bölge okulları öğretmenlerinin yöneticileriyle olan örgütsel iletişimi (Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli illeri örneği).
 • Kartal, S. E. (2010). Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ ili örneği).
 • Demir, C. (2011). Eğitim kurumlarında mekân yönetimi.
 • Karagözoğlu, A. A. (2013). Eğitim kurumları yöneticisi yetiştirme ve atamada meritokrasi.
 • Saldırış, Y. (2013). Ortaokullardaki öğretmenlerin sosyal kulüplere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi (Bağcılar İlçesi Ortaokullar Örneği).
 • Keser, S. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin otantik liderlik ve psikolojik sermaye özelliklerinin karşılaştırılması.
 • Akca, A. (2013). Okul yöneticilerinin iş dışı internet kullanım (Siber aylaklık) davranışlarının incelenmesi.
 • Çakır, L. (2015). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde mentorluk ve bir model önerisi.
 • Özçiçek, V. T. (2016). Örgüt iklimini etkileyen iç etmenler
 • Özalp, U. (2016). Okul müdürlerinin mentorluk fonksiyonlarının okul müdür yardımcılarının iş doyumuna etkisi.
 • Karataç, T. (2016). Bağımsız anaokullarının fiziki alanlarının yeterliliği.
 • Tuba, V. (2016). Örgüt iklimini etkileyen iç etmenler.
 • Aydın, M. (2016). Eğitim yönetiminde protokol.
 • Keser, S. (2016). İlköğretim okulu yöneticilerinin otantik liderlik ve psikolojik sermaye özelliklerinin karşılaştırılması.
 • Çelik, S. (2016). İlköğretim I. kademe öğrencilerinde liderlik eğitimi.
 • Çelik, M. (2016). Eğitim yönetiminde protokol.
 • Yılmaz, F. G. (2017). Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalında Yapılmış Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi.
 • Bademcioğlu, M. (2017) Okul binalarının yeşil okul kriterlerine göre değerlendirilmesi.
 • Boyraz, M. (2017). İlkokullardaki öğretmenlerin zaman kullanma becerisi.
 • Kılıç, G. N. (2017). Öğretmenlerin okulda internet ve teknoloji kullanılmasına ilişkin sanal kaytarma davranışlarının incelenmesi.
 • Uzeşen, B. (2017). Bağımsız Anaokullarından ve anasınıflarından görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi.
 • Sever, Y. (2018). Mesleki ve teknik ortaöğretim yönetici ve öğretmenlerinin mesleki eğitimde özelleştirmeye ilişkin görüşleri.
 • Baykara, M. (2018). Devlet ve özel ilköğretim okulu yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlikleri (İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi Örneği).
 • Gezer, E. (2018). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin duygu yönetimi davranışlarının incelenmesi.
 • Abaka, S. B. (2018). Yabancı diller yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi.
 • Kaçamak, N. (2019). Devlet ve özel okul öğretmenlerinin algıladıkları örgütsel destek düzeylerinin duygusal emeklerini yordama düzeyi.
 • Baykal, D. E. (2019). Yabancı diller yüksekokullarında çalışan öğretim görevlilerinin mesleki gelişime yönelik tutumlarının karşılaştırılması: Yıldız Teknik Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi Örneği.
 • Tufan, B. (2019). İlkokullarda ev okul uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri.
 • Demir, İ. (2019). Okul yöneticilerinin liderlik davranışlarının öğretmenlerin motivasyonu ve iş doyumu üzerine etkisi.
 • Canıtez, M. (2019). Özel ve devlet okulu yöneticilerinin örgüt çalışanlarını motive etme becerisi.
 • Usul, F. (2020). Proje okullarındaki okul müdürlerinin rol ve yeterliklerinin hesap verebilirlik açısından incelenmesi.
 • Aydın, E. (2021). Ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel dedikoduya yönelik görüşlerinin belirlenmesi.
 • UYAN, M. S. (2022). ÖZEL ÖGRETIM KURUMLARININ YÖNETIMINDE NEOLIBERAL POLITIKALARIN ETKISINE ILISKIN OKUL MÜDÜRLERININ GÖRÜSLERI
 • DEMIR, A. A. (2022). OKUL YÖNETICILERININ FARKLI LIDERLIK TARZLARININ ÖGRETMENLERIN ÖRGÜTSEL BAGLILIKLARINA ETKISININ KARSILASTIRILMASI
 • KILIÇ CENGIZ, T. (2022). ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖGRETMENLERIN GENEL VE ÖRGÜTSEL SINIZM DÜZEYLERININ ÇESITLI DEGISKENLER AÇISINDAN INCELENMESI
 • UZUN, A. (2022). ÖGRETMENLERIN GÖRÜSLERINE GÖRE OKULLARIN MESLEKI ÖGRENME TOPLULUGU OLMA DURUMLARI
 • SOYDAN, B. (2022). OKULLARDA ÖRGÜTSEL YENILESMENIN BIR YORDAYICISI OLARAK ÖRGÜTSEL KÖRLÜK
 • KARADENIZ, S. (2022). Sürdürülebilir eko-okullar: Okul mekan yönetimi, egitim ve uygulamalar
 • TEZEREN, S. (2022). Ortaokullarda Görev Yapan Ögretmenlerin Örgütsel Sessizlik Durumlarının Belirlenmesi: Basaksehir Örnegi
 • AKIN, İ. (2022). Basarılı Okullardaki Yöneticilerin Yönetici Yeterliklerinin Kurum Kültürü ile Uyumu
Doktora Tezleri
 • Karaköse, T. (2006). Eğitim örgütlerindeki iç ve dış paydaşların kurumsal itibara ilişkin algılamaları.
 • Yirci, R. (2014). Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Öğretim Elemanlarının Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Yükseköğretimde Özelleştirmeye İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması.
 • Kartal, S. E. (2014). Eğitim Paydaşlarının Görüşlerine Göre Alternatif Bir Okul: Ev Okulları.
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Karakose T., Yirci, R., Kocabaş, İ. (2014). A qualitative study of the novice principals' problems in the school management process and solutions. Pakistan Journal of Statistics, 30(6),1365-1378.
 • Karakose T., Kocabaş, İ. , Yeşilyurt H. (2014). A quantitative study of school administrators' work-life balance and job satisfaction in public schools. Pakistan Journal of Statistics, 30(6), 1231-124.
 • Usul F., Kocabaş, İ. (2021). Examining the Roles and Competencies of Principals of Project Schools in Terms of Accountability. Education Quarterly Reviews, 4(2), 81-90.
 • Kocabaş İ. , Yirci R., Durna, Ş. (2021). The Current Status of in-Service Trainings for Teachers and Expectations: Do They Match?. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(2), 762-777.
 • Berber Abaka, S., Kocabaş, İ. (2021). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin duygu yönetimi davranışlarının incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 14(84),113-128.
 • Korumaz M. , Kılıç, G. N. , Kocabaş, İ. (2021). The lived experience of principals for managing change in their schools: A phenomenological research. International Online Journal of Education and Teaching, 8(2), 1038-1062.
 • Hancı Gezer, E., Kocabaş İ. , Kılıç, G. N. (2020). Yabancı Diller Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 6(2), 84-99.
 • Korumaz, M. , Kılıç, G. N. , Kocabaş, İ. (2020). School culture as a predictor of teachers’ alienation at schools. International Online Journal of Educational Sciences, 12(3),46-62.
 • Kocabaş, İ. , Canıtez, M. (2020). Özel ve devlet okulu yöneticilerinin örgüt çalışanlarını motive etme becerisi. Türkiye Eğitim Dergisi, 5, 191-215.
 • Kaçamak, N., Kocabaş, İ. (2019). Devlet ve özel okul öğretmenlerinin duygusal emek ve algılanan örgütsel destek düzeylerinin karşılaştırılması. Yıldız Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 58-84.
 • Sever, Y., Yirci, R., Kocabaş, İ. (2019). Mesleki ve teknik ortaöğretim yönetici ve öğretmenlerinin mesleki eğitimde özelleştirmeye ilişkin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,17(1), 56-80.
 • Yirci R., Özalp, U., Kocabaş, İ. (2018). Relationship between mentor teachers' mentoring functions and beginning teachers' subjective happiness. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(2), 387-435.
 • Boyraz, M., Kocabaş, İ. (2018). İlkokul öğretmenlerinin zaman yönetimi becerilerinin belirlenmesi. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1),42-57.
 • Yirci, R., Kartal, S. E. , Özdemir, T. Y. , Karaköse, T., Kocabaş, İ. (2018). I. Adaptation and Validation of the Turkish Version of the Personal Report of Public Speaking Anxiety. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 20(5).
 • Kocabaş, İ. , Bademcioğlu, M. (2017). Certification systems of green schools: A comparative analysis. Educational Process: International Journal, cilt.6, sa.4, ss.74-88.
 • Kocabaş, İ. , Kartal, S. E. (2016). High School Teachers' Level of Organizational Trust. International Online Journal of Educational Sciences, cilt.88, sa.2, ss.217-226.
 • Karaköse, T., Kocabaş, İ. (2016). Coaching as a Performance Improvement Tool at school. Journal of Education and Practice, cilt.7, sa.13, ss.24-29.
 • Kocabaş, İ. , Yirci, R., Esen, C., Çelik, M. (2016). Exploring the Relationship between School Principals’ Burnout Situation and Life Satisfaction. Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.6, ss.1488-1494.
 • Yirci, R., Kocabaş, İ. (2016). Academicians’ Opinions about Privatization in Higher Education? A Comparative Research in State and Foundation Universities. International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.4, ss.59-73.
 • Kocabaş, İ., Bademcioğlu, M. (2016). Sustainability in Education Buildings. International Online Journal of Educational Sciences, cilt.8, sa.3.
 • Özalp, U., Kocabaş, İ., Yirci, R. (2016). Müdür Yardımcılarının İş Doyumunun Yordayıcısı Olarak Okul Müdürlerinin Mentorluk Fonksiyonları. KALEM, cilt.6, sa.2, ss.457-497.
 • Yirci, R., Özdemir, T. Y., Kartal, S. E., Kocabaş, İ. (2014). Teachers' perceptions regarding school principals' coaching skills. School Leadership and Management, cilt.34, sa.5, ss.454-469.
 • Kocabaş, İ., Yirci, R. (2013). The Ethical Perceptions of Elementary School Teachers in the Triple Perspective of Classification of Ethics. Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, cilt.4, sa.3, ss.1-16.
 • Kocabaş, İ. (2010). The Importance of Mentoring for School Principals: A Conceptual Analysis. Education Leadership Review, cilt.11, sa.1, ss.1-7.
 • Kocabaş, İ. (2009). Study on the Cultural Communication Preferences of Teachers. International Journal of Educational Management, cilt.23, sa.5, ss.413-419.
 • Kocabaş, İ. (2009). The Effects of Sources of Motivation on Teachers’ Motivation Levels. Education, cilt.129, sa.4, ss.724-733.
 • Kocabaş, İ. (2009). Organizational Downsizing at Educational Organizations. New World Sciences Academy, cilt.4, sa.1, ss.168-184.
 • Kocabaş, İ. (2007). Transformational Leadership in Turkish Schools. International Journal of Educational Reform, cilt.16, sa.1, ss.87-95.
 • Kocabaş, İ. (2006). The Efficiency of Seminars in Elementary Education. International Journal of Educational Reform, cilt.15, sa.4, ss.501-510.
 • Kocabaş, İ. (2006). Yetkilendirmenin Önemi ve Çalışanların Yetkilendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, cilt.35, sa.171, ss.197-202.
 • Kocabaş, İ. (2006). Özel ve Devlet Okullarında Öğretmenlerin Beklentilerinin İş Doyumu ve Motivasyon Üzerine Etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.2, sa.1, ss.3-14.
 • Kocabaş, İ. (2005). Okul Müdürlerinin Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi (Özel ve Devlet Okulu Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.79-91.
 • Kocabaş, İ. (2005). Mesleki ve Teknik Eğitimde Entelektüel Sermaye. TSE Standard Dergisi, cilt.44, sa.525, ss.84-93.
 • Kocabaş, İ. (2005). Eğitim Denetçilerinin Kültürel Değerleri. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.199-207.
 • Kocabaş, İ. (2004). Eğitim Yönetiminde Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt.29, sa.132, ss.3-9.
 • Kocabaş, İ. (2004). Yönetimde Doğu Paradigması. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.10, ss.175-189.
 • Kocabaş, İ. (2003). Eğitimde Takım Çalışması. TED Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt.28, sa.130, ss.8-15.
 • Kocabaş, İ. (2003). Yönetici Adayı Öğretmenlerin Kişisel Zaman Yönetimi Davranışları. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.191-202.
 • Kocabaş, İ. (2002). Objektif Bir Değerlendirme ve Doğru Hareket İçin Performans Yönetimi. TSE Standard Dergisi, cilt.41, sa.490, ss.51-58.
 • Kocabaş, İ. (2002). Eğitimde Karara Katılma. MEB Milli Eğitim Dergisi, cilt.155, sa.1, ss.170-181.
 • Kocabaş, İ. (2001). Eğitimde Demokratik Liderlik ve İletişim. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.225-234.
 • Kocabaş, İ. (2000). Türkiye’de Öğretmen İstihdamı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.9, ss.273-284.
 • Kocabaş, İ. (1995). Bilimsel Yönetim ve Toplam Kalite Modelinin Karşılaştırılması. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.129-132.
 • Kocabaş, İ. (1995). Hedeflerle Yönetimin Eğitime Uygulanması. Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.20, sa.206, ss.37-40.
 • Kocabaş, İ. (1994). AT ve Türkiye’de İstihdam Sorunu. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.200-212.
 • Kocabaş, İ. (1994). AT ve Türkiye’de İstihdam Sorunu. F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.200-212.
 • Kocabaş, İ., Karaköse T., Yirci, R., Esen C., Çelik M. The study of the relationship between work-family conflict/family-work conflict and perceived burnout of female teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1.
 • Karabay, A., & Korumaz, M., & Kocabaş, İ. (2021). The Relationship Between the Effectiveness of School Principals in the Communication Process and the Psychological Capital Levels of Teachers During the Covid-19. Kastamonu Eğitim Dergisi, 29(3), 756,768.
 • Karaköse, T., & Yirci, R., & Özdemir, T. Y., & Kocabaş, İ., & Demirkol, M. (2021). Investıgatıng The Scientific Landscape of Global Research on Medical Education Related to Coronavıirus Disease-2019 (Covid-19): A Bibliometric Analysis and Visualization. Acta Medica Mediterranea, 37, 2445-2456, DOI: 10.19193/0393-6384_2021_5_379.
 • Büyükada, S., Kılıç, G. N., Kocabaş, İ., & Karabay, A. (2021). Investigation of burnout levels of school administrators and teachers in the COVID-19 epidemic process. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8(Special Issue), 118-128. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.4.681.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Kılıç, G. N., & Arıcı, İ. D., & Kocabaş, İ. (2021). Eğitim örgütlerinde mikro yönetim. Uluslararası Okul Yöneticileri Konfransı, 41-42.
 • Kaptan, O., & Kocabaş, İ. (2021). Okul Özerkliğinin İtici Güçleri: İngiltere, Yeni Zelanda ve Çin Halk Cumhuriyeti Örnekleri. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC), İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2021, ss.51-52.
 • Kocabaş, İ. , Öcel, M. (2020). Fatih Sultan Mehmet’in Dönüşümcü Liderliği. 7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2020, ss.63.
 • Kocabaş, İ., Demir, Arıcı, İ., Korumaz, M. (2020). Weber’in Güç Türlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışlarının İncelenmesi. 7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2020, ss.54.
 • Kocabaş, İ., Karadeniz, S. (2020). Sürdürülebilir Eko-Okullarda Fiziksel Mekân Özelliklerinin Bilinmesi ve Sürdürülebilirlik Üzerine Okul Müdürlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. 7. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2020, ss.87.
 • Kocabaş, İ., Usul, F. (2020). Proje Okullarındaki Okul Müdürlerinin Rol ve Yeterliklerinin Hesap Verebilirlik Açısından İncelenmesi. FSM Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2020, ss.589.
 • Tufan, B., Kocabaş, İ. (2019). İlkokullarda Ev Okul Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.506-512.
 • Kocabaş, İ., Demir, İ. (2019). Öğretmenlere Yönelik Motivasyon ve İş Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi. 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.13-26.
 • Korumaz, M., Kılıç, G. N., Kocabaş, İ. (2019). Öğretmenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin incelenmesi. 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.67.
 • Berber Abaka, S., Kocabaş İ. (2018). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışlarının İncelenmesi. 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.1.
 • Korumaz, M., Kılıç, G. N., Kocabaş, İ. (2018). Okullarda Değişimin Yönetimi: Olgubilimsel Bir Araştırma. 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.1.
 • Kocabaş, İ., Kılıç, G. N. (2018). Sanal Ortamlardaki Öğretmen-Öğrenci Arkadaşlığının İncelenmesi. 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.177.
 • Kocabaş, İ., Yücel Toy B., Altun, S., Korumaz M., Ömür, Y. E. (2017). İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017.
 • Kocabaş, İ. (2017). 21. Yüzyıl ve Kritik Düşünme Becerileri. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.1.
 • Çelik, M., Kocabaş, İ., Boyraz, M. (2017). Netiket. Eğitim Yönetimi Forumu., Ankara, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.1.
 • Kocabaş, İ., Bademcioğlu M. (2017). A Comparative Analysis of the Certification Systems of Green Schools. 7th International Conference on Energy and Sustainability, Seville, İspanya, 20 Eylül 2017, ss.100-106.
 • Yirci, R., Kalaycı, S., Kocabaş, İ. (2017). The current status of In-service Trainings for teachers and expectations. Do they match?. The European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Danimarka, 22 Ağustos 2017, ss.1.
 • Çelik, M., Kocabaş, İ. (2016). Eğitim Yönetiminde Protokol. VIII. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 2016, ss.1.
 • Özalp, U., Yirci, R., Kocabaş, İ. (2017). Danışman Öğretmen Mentorluk Fonksiyonları ile Aday Öğretmenlerin Öznel Mutluluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. International Inctructional Technologies&Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 01 Mart 2017, ss.1.
 • Özalp, U., Yirci, R., Kocabaş, İ. (2017). Danışman Öğretmen Mentorluk Fonksiyonları ile Aday Öğretmenlerin Öznel Mutluluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. International Inctructional Technologies&Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye, 01 Mart 2017, ss.1.
 • Kocabaş, İ. (2016). Eğitimin Ahlaki Değerler Üzerindeki Etkisi. II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi, Üsküp, Makedonya, 01 Şubat 2016, ss.1.
 • Kartal, S. E., Özdemir, T. Y., Kocabaş, İ. (2015). The Adaptation and Validation of the Turkish Version of the Personal Report of Public Speaking Anxiety (PRPSA) for Teacher Candidades. European Conference on Educational Research, ECER, 01 Eylül 2015.
 • Kocabaş, İ., Ömür, Y. E., Demir, İ., Zengin, A. (2015). Öğretmen adaylarına mangala öğretiyorum. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 14 Mayıs 2015, ss.1.
 • Yirci, R., Kartal S. E., Kocabaş, İ., Aksu, C. N. (2015). Müdür Yardımcılarının Yetişmesinde Okul Müdürlerinin Mentorluk Rolleri: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 01 Mayıs 2015.
 • Kartal, S. E., Özdemir, T. Y., Kocabaş, İ., Yıldız, A. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencileri Algılarıyla Akran Mentorluğu. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 01 Mayıs 2015.
 • Yirci, R., Kocabaş, İ. (2014). Eğitim Finansmanında Özel Okulların Rolü ve Alternatif Bir Model Olarak Sözleşmeli Okullar. I. Eğitim Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım 2014, ss.1.
 • Korumaz, M., Kocabaş, İ. (2013). Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Yeterliklerinin İncelenmesi. 8. Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Kasım 2013, ss.1-2.
 • Kocabaş, İ. (2013). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Özelliklerinin Karşılaştırılması. 5. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 01 Haziran 2013.
 • Kocabaş, İ. (2012). Üçlü Etik Sınıflama Perspektifinde İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Etik Algıları. II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, 01 Kasım 2012.
 • Kocabaş, İ. (2012). Ulusal ve Küresel Ölçekte Üstün Nitelikli İnsana Duyulan İhtiyaç. Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, 01 Eylül 2012.
 • Kocabaş, İ., Sığırtmaç A. (2012). Yeşil Binaların Finansal Faydaları. Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, 01 Eylül 2012.
 • Kocabaş, İ., Yirci, R., Karaköse, T. (2012). Rethinking Professional Support for Novice School Principals, What should be done?. The European Conference on Educational Research, "The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, 01 Eylül 2012.
 • Kocabaş, İ. (2012). The Problems That Novice Teachers Face in the First Year of the Profession. European Conference on Educational Research ECER, 01 Eylül 2012.
 • Özbek A., Kocabaş, İ. (2012). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği'nin Liyakat İlkesine Uygunluğu. 5. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 20 Haziran 2012, ss.1.
 • Kocabaş, İ. (2012). Yeşil Okulların İnsan Sağlığına Etkisi. II. AR-GE Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri, 01 Mayıs 2012.
 • Kocabaş, İ. (2012). Eğitim Yönetiminde Meritokrasi. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 01 Mayıs 2012.
 • Kocabaş, İ., Sığırtmaç A. (2012). Üçüncü Öğretmen Olarak Okul Binaları. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Türkiye, 24 Mart 2012, ss.1.
 • Özdemir, T. Y., Kartal, S. E., Kocabaş, İ. (20112). School Principals’ Coaching Skills According to Teachers’ Perceptions. European Conference on Educational Research, 01 Eylül 2011.
 • Kocabaş, İ. (2011). Denetmen Görüşlerine Göre Denetimde Yaşanan Sorunlar. 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 01 Haziran 2011.
 • Kocabaş, İ. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Denetime İlişkin Metaforik Algıları. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, 01 Haziran 2010, cilt.1, ss.257-266.
 • Kocabaş, İ., Düztaş M. (2010). Kırsal ve Kentsel Alanlarda Çalışan Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2010, ss.1.
 • Kocabaş, İ. (2010). Okul yöneticisi Yetiştirmede Yeni Bir Model Önerisi: Mentorluk. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 01 Mayıs 2010.
 • Demir C., Kocabaş, İ. (2010). Project Management Maturity Model (PMMM) in educational organizations. 1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, cilt.9.
 • Kocabaş, İ. (2009). İlköğretim Müfettişlerinin Denetime İlişkin Algıları. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, 01 Ocak 2009, cilt.1, ss.445-456.
 • Karaköse T., Kocabaş, İ. (2007). Students’ Perceptions Regarding Reputation of Primary Schools. 7th International Educational Technology Conference, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 03 Mayıs 2007, ss.1.
 • Kocabaş, İ. (2007). Obtained Results from the Questionnaires and Overall Evaluation of Views of Target Groups. International Conference E-Portfolio Process in Vocational Education and Training; Present and Future, 01 Mayıs 2007, cilt.1, ss.405-413.
 • Kocabaş, İ. (2007). The Use of Portfolio as An Assessment Tool in Education. International Conference E-Portfolio Process in Vocational Education and Training; Present and Future, 01 Mayıs 2007, cilt.1, ss.54-60.
 • Kocabaş, İ. (2006). Eğitim Örgütlerindeki İç Paydaşların Kurumsal İtibara İlişkin Algıları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 01 Eylül 2006, cilt.1, ss.223-224.
 • Kocabaş, İ. (2006). Kurum Yöneticilerinin Kültürel Eğilimlerinin Yatay-Dikey Bireycilik ve Kolektivizm Boyutunda İncelenmesi. 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 01 Mayıs 2006, cilt.1, ss.423-426.
 • Kocabaş, İ. (2005). Okul Yöneticilerinin Toplumsal Kültürel Eğilimleri. XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 01 Mayıs 2005, cilt.1, ss.413-416.
 • Kocabaş, İ. (2004). Çağdaş Yönetim Düşüncesi Işığında Ahilik Teşkilatı. I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 01 Ekim 2004, cilt.1, ss.635-642.
 • Kocabaş, İ. (2004). Eğitim Sistemimizdeki Okullaşma Oranlarının Analizi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 01 Temmuz 2004, cilt.1, ss.1-13.
 • Turhan M., Kocabaş, İ. (2003). Eğitim Örgütlerinde Kıyaslama (Uygulama Alanları ve Türleri). 12. Ulusal Kalite Kongresi, Kalite Derneği, İstanbul, Türkiye, 13 Ekim 2003, ss.1.
 • Kocabaş, İ. (2003). Online Eğitim Uygulamalarının Geliştirilmesinde Kıyaslama (Benchmarking) Yaklaşımının Kullanılabilirliği. III.International Educational Technology Conference and Fair, 01 Mayıs 2003, cilt.1, ss.84-96.
 • Kocabaş, İ., Yazıcıoğlu S. (2002). Yönetim Süreçleri ve Örgütsel İletişim. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 23 Ekim 2002, ss.1.
 • Kocabaş, İ., Yörük, S. (2000). Eğitim Kurumlarında Demokratik Kültür ve Özgürlük. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Eylül 2000, ss.1.
 • Baykuş R., Kocabaş, İ. (2000). Almanya, İngiltere ve Fransa’da Mesleki Eğitim. III. Öğrenci Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 03 Ocak 2000, ss.1.
 • Kocabaş, İ. (1999). YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesinin Proje Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Proje Yönetimi Ulusal Kongresi, 01 Nisan 1999, cilt.1, ss.269-285.
 • Kocabaş, İ. (1998). YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin Uygulamasının Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 01 Eylül 1998, cilt.1, ss.405-413.
 • Kocabaş, İ. (1998). YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinin Planlama ve Örgütlenmesinin Analizi. I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, 01 Haziran 1998, cilt.1, ss.84-96.
 • Kocabaş, İ. (1997). Eğitim Kurumlarında Örgütsel Değişme ve Yenilik. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu, 01 Eylül 1997, cilt.1, ss.84-96.
 • Kocabaş, İ. (1997). Toplam Kalite Yönetiminin Eğitimde Sağlayacağı Yararlar. Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu, 01 Haziran 1997, cilt.1, ss.267-273.
 • Kocabaş, İ. (1995). Hizmet İçi Eğitim Yönetimi ve Kalite. 4. Ulusal Kalite Kongresi, TÜSİAD-Kalite Derneği, 01 Ekim 1995, cilt.1, ss.245-252.
 • Kocabaş, İ. (1995). Hizmet İçi Eğitim Yöneticisi Yetiştirilmesine İlişkin Bir Model. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, 01 Haziran 1995, cilt.1, ss.115-119.
 • Kocabaş, İ. (1994). Gündüz ve İkili Öğretimin Verimlilik Açısından Analizi. II. Verimlilik Kongresi, 01 Ekim 1994, cilt.1, ss.115-119.
 • Kocabaş, İ. (1994). Teknik Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Etkinlikleri ve Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. YÖK/WB Endüstriyel Eğitim Projesi Hizmet İçi Eğitim Konferansı, 01 Şubat 1994, cilt.1, ss.405-413.
 • Kocabaş, İ., Doğan, A., Kartal, S. E. (2010). İlköğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları (Elazığ İli Örneği). II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi.
 • Kocabaş, İ., Yirci, R. (2010). Mentorluğun Eğitim Yöneticisi Yetiştirilmesindeki Rolü. III. Eğitim Yönetimi Kongresi.
 • Kocabaş, İ., Yirci, R. (2008). Mentorluğun Eğitim Yöneticisi Yetiştirilmesindeki Rolü. III. Eğitim Yönetimi Kongresi.
 • Kocabaş, İ., Korumaz M. (2014). Çevre Eğitiminde Okul Yöneticisinin Rolleri ve Eko-Üniversiteler. Eko-Okullar Programı Koordinatör Öğretmenler 14. Ulusal Semineri.
 • Kaptan, O., & Kocabaş, İ. (2021). Salgın Döneminde Eğitim Yöneticilerin Gri Bölgelerde Özerkliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı (ISPC), İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2021, ss.51-52.
 • Soydan, B., & Kocabaş, İ. (2022). EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL BLINDESS AND ORGANIZATIONAL RENOVATION IN SCHOOLS IN REGARD TO THE VIEWS OF TEACHERS. HODJA AKHMET YASSAWI 6 th International Conference on Scientific Research, Azerbaycan, 13-15 Mayıs,,19.
 • Uzun, A., & Kocabaş, İ. (2022). DETERMINING LEVELS OF SCHOOLS TO BE PROFESSIONAL LEARNING COMMUNUTIES IN REGARD TO THE VIEWS OF TEACHERS WORKING IN ANATOLION HIGH SCHOOLS. HODJA AKHMET YASSAWI 6 th International Conference on Scientific Research, Azerbaycan, 13-15 Mayıs, 9.
 • Kaptan, O., Karabay, A., & Kocabaş, İ. 2022). OECD iyi oluş göstergelerinin PISA matematik becerileri üzerindeki etkisinin eşitsizlik bağlamında incelenmesi. 4. Küresel Eşitsizlikler Konferansı: Pandemi ve eşitsizlikler.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Diger Bildiriler
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Kocabaş, İ. (2020). Eğitim ekonomisi. Asos Yayıncılık.
 • Kocabaş, İ. (2015). Eğitimde değerlendirme ve denetim. Ahmet Yesevi Üniversitesi.
 • Kocabaş, İ. (2012). Okul müdürü ve öğretmenler için mentorluk: Singapur örneği “Dünyada mentorluk uygulamaları”. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kocabaş, İ., & Yirci, R. (2011). Öğretmen ve yönetici yetiştirmede mentorluk. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kocabaş, İ. (2010). Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Kılavuzu. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yirci, R., & Kocabaş, İ. (2009). Türkiye’de Bir Mentorluk Uygulaması: Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesi. Dünyada Mentorluk Uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kocabaş, İ. (2021). Örgütsel iletişim. Selahattin Turan içinde, Eğitim yönetimi (ss. 185-226). Asos Yayıncılık.
 • Kocabaş, İ. (2021). Örgütte protokol görgü ve nezaket kuralları. Yusuf Cerit içinde, Örgütsel davranış. (ss. 255-327). Asos Yayıncılık.
 • Kocabaş, İ. (2014). Örgütsel iletişim. Selahattin Turan içinde, Eğitim yönetimi (ss. 189-224). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kocabaş, İ. (2014). Eğitim bilimine giriş. M. Taşpınar içinde, Türk eğitim sistemi (ss. 277-296). Elhan Kitap.
 • Kocabaş, İ. (2002). Öğretmenlik mesleği. M. Taşpınar içinde, Türk eğitim sisteminin genel yapısı (ss. 211-228). Ankara Üniversitesi.
 • Diger kitaplar
Projeler
 • 2018 – 2019 Eyvah Mülakat Var TÜBİTAK Projesi (Proje Sonuç Raporu) Creative Commons License
 • 2018 – 2018 Eğitim Yöneticilerinin Temel Yönetim Yeterliliklerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programı
 • 2015 – 2018 Yabancı diller yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi
 • 2015 – 2018 Okul Binalarının Yeşil Okul Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi (İstanbul İli Örneği)
 • 2017 – 2017 İETT Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
 • 2015 – 2017 Yeşil Okulların Öğrenci-Öğretmen Sağlığı, Doğal Kaynakların ve Enerji Kaynaklarının Verimliliği ve Çalışma -Öğrenme Başarısı Üzerindeki Etkisi
 • 2015 – 2016 İstanbul'daki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Yabancı Diller Yüksekokullarındaki Öğretim Elemanlarının Genel ve Özel Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi
 • 2014 – 2015 Mangala Öğretiyorum TÜBİTAK Projesi
 • 2013 – 2013 Çocuk Üniversitesi
 • 2010 – 2012 Genel Liseler ile Mesleki ve Teknik Liselerin Örgütsel Güven Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • 2007 – 2009 Mesleki Eğitimde e-Portfolyo Süreci AB Destekli Diğer Projeler
 • 2006 – 2008 Okul Yöneticilerini Geliştirme Projesi (OYGEP)
 • 2005 – 2006 Atelye Yönetimi ve Organizasyonunda Eğiticilerin Eğitiminde Web Tabanlı Eğitim
 • 1998 – 2001 DAP Mevcut Durum, Eğitim
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
- Eğitim Fakültesi
- Örgütsel Davranış Tezli Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Örgütsel Davranış Tezsiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Eğitim Ekonomisi DR Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:93 Üsküdar / İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu